Същност на производствения процес при авторемонтната дейност

Производственият процес представлява съвкупност от действия на хора и средства за производство, извършвани в автосервизи. Такива целят непосредствено превръщане на постъпващите изходни материали, заготовки и полуфабрикати в готови изделия с конкретно предназначение.

Това определение за производствения процес се отнася за автомобилното производство и означава физически и морално изхабени автомобили, техните агрегати, възли, за да се приведат в изправни изделия с определена характеристика и качества, удовлетворяващи изискванията на транспортния процес.

Основният ремонт на моторните превозни средства представлява целенасочена ремонтно-производствена дейност, която възстановява технико-експлоатационните им параметри при минимален разход на труд и материали.

Основният ремонт на автомобила възстановява неговото техническо състояние, чрез замяна или ремонт на износените агрегати, възли или части. Тук може да поръчате авточасти на добра цена.

Вижте защо е нужно да поддържате автомобила в добра техническа изправност. Такъв ремонт трябва да осигури определения по нормите международен пробег при нормални експлоатационни условия и при своевременно и качествено извършване на техническото обслужване и текущия ремонт.

На един автомобил се извършва основен ремонт, когато повечето от основните му агрегати и възли се нуждаят от такъв ремонт.

Отделните агрегати и възли от моторни превозни средства се подлагат на основен ремонт, когато базовите им детайли изискват ремонт, а също така и в случаите при общо влошено техническо състояние, свързано със значително износване на детайлите, при което техническите им параметри не могат да се достигнат, чрез текущ ремонт.

За планиране работата и икономическите показатели на автотранспортните и ремонтни дейности в сервизи за обслужване са свързани с норми за международен пробег на МПС-тата и техните агрегати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *